Ecoetiqueta

L'ecoetiqueta (o etiqueta ecologica, eco-marca, eco-sagèl) es una etiqueta omologada, atribuida per un organisme contrarotlat, que certifica un produch qu'a gaire o cap d'efèch sul mitan, segon de critèris publicats e definits ex ante.